Regulamin

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem zabawy świątecznej jest Stowarzyszenie zGRAni z siedzibą w Bojanowie, ul. Rynek 10.
 2. Zabawa trwa od 1 grudnia do 24 grudnia 2023. W tym czasie, na stronie www.zgrani.eu/gwiazdka udostępniane będą zadania fotograficzne. Podanie zwycięzców nastąpi najpóźniej do 29 grudnia 2023 roku
 3. Codziennie, między 12:00 a 14:00, opublikowane będzie zadanie fotograficzne. Zadaniem uczestnika, jest jak najszybsze wykonanie zdjęcia, zawierającego wymagany element (temat) i udostępnienie w komentarzu na profilu Stowarzyszenia zGRAni na Facebooku (www.facebook.com/zgrani.eu), pod odpowiednim postem. Post będzie oznaczony taką samą grafiką, jak zadanie. Zdjęcie należy udostępnić do godziny 23:59 danego dnia.
 4. Zadania fotograficzne będą dotyczyły różnych tematów: np. książka, lampki choinkowe, znak “Bojanowo”. Możliwe, że nastąpi konieczność wyjścia na spacer, aby wykonać zadanie.
 5. Osoby, które wykonają zadanie, zdobędą odpowiednią ilość punktów w zależności od miejsca, które zajmą:
  1. miejsce – 30 pkt.
  2. miejsce – 20 pkt.
  3. miejsce – 15 pkt.
  4. miejsce – 12 pkt.
  5. miejsce – 10 pkt.
  6. miejsce – 9 pkt.
  7. miejsce – 8 pkt.
  8. miejsce – 7 pkt.
  9. miejsce – 6 pkt.
  10 miejsce – 5 pkt.
  Pozostałe miejsca – 3 pkt.
 6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§2. Warunki uczestnictwa w zabawie

 1. Uczestnikiem Zabawy może być każda osoba fizyczna, będąca fanem Stowarzyszenia zGRAni na Facebooku. Ze względu na lokalny charakter zabawy, niektóre zadania będą wymagały przebywania na terenie Gminy Bojanowo.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie https://zgrani.eu/regulamin-2023/
  b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1

§3. Zasady zabawy i nagrody

 1. Przedmiotem zabawy jest zdobycie jak największej ilości punktów.
 2. Nagrodę otrzymają minimum 3 osoby, które zdobędą największą liczbę punktów. Zwiększenie ilości nagrodzonych osób możliwe będzie, jeśli organizator uzna że zainteresowanie zabawą jest większe niż zakładano.
 3. Nagrodami w konkursie będą gry planszowe lub książki. Organizator zastrzega sobie prawo, do ogłoszenia dokładnych tytułów gier planszowych lub książek dopiero w dniu ogłoszenia wyników.
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad zabawy, postanowień jego regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 5. Zwycięzcy nagród zostaną poinformowani za pomocą postu na Facebooku. Aby odebrać nagrodę, należy skomentować post z wynikami. Po tym fakcie, organizator skontaktuje się ze zwycięzcami w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody. Na skomentowanie postu z wynikami uczestnik ma 48 godzin. Po tym czasie prawo do nagrody przechodzi na kolejnego uczestnika, według ilości zdobytych punktów.
 6. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny będzie przewodniczący Stowarzyszenia zGRAni, Marcin Triebs.

§4. Dane osobowe uczestników zabawy

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest publikowanie zdjęć z konta prywatnego, zawierającego prawdziwe imię i nazwisko.
 2. Imię i nazwisko uczestnika będzie przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia zabawy oraz w związku z wręczeniem nagród.
 3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na zrobienie zdjęcia podczas odbierania nagrody oraz na jego publikację na stronie internetowej organizatora i jego mediach społecznościowych oraz w innych mediach (gazety, portale informacyjne itp.) w celu informacyjnym oraz promocji działalności organizatora.

§5. Postanowienia końcowe

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.

Stowarzyszenie zGRAni

ul. Rynek 10
63-940 Bojanowo

NIP: 699-196-07-08
Regon: 368916957

 

Bank Spółdzielczy w Poniecu, oddział w Bojanowie
nr konta: 74 8682 0004 0053 0536 2000 0010

Copyright 2019 Stowarzyszenie zGRAni © Wszystkie prawa zastrzeżone.